תקנון ותנאי שימוש -

תקנון ותנאי שימוש - "מבצע 24 שעות"

תוכן המבצע 

חברת אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ (להלן: "החברה"), תקיים מבצע שבו ינתן ללקוחות, הרוכשים באמצעות החנות המקוונת בלבד (להלן :אתר האינטרנט של החברה ) הטבה ייחודית במחיר הכי תחרותי ביחס למתחרים בדיגיטל וזאת כאמור למשך 24 שעות  (להלן: "ההטבה") .

תקופת המבצע

המבצע יחול בחודשי יוני- אוגוסט, אחת לשבוע בימי שלישי למשך 24 שעות (להלן: "תקופת המבצע").

אחת לשבוע, כאמור בימי שלישי תציג חברת אינפוגרף עד 6 מוצרים למשרד במחירים זולים במיוחד וזאת למשך 24  שעות בלבד.

החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

האותיות הקטנות

"מבצע 24 שעות" מתייחס רק לפריטים במבצע ויתכן שהמוצרים יהיו מוגבלים בכמות הרכישה.

שונות

1.      המבצע כפוף להוראות בתקנון זה.

2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.

3.      היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

  4.    החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות בגין הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.

         כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, להאריכו או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה,

         על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.

  5.        החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה

6.      לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע

7.      תקנון המבצע ימצא באתר האינטרנט של החברה בכל תקופת המבצע  ויאופשר לכל לקוח לעיין בו

8.      בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.

9.      לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו

10.  כל נתון, פרט, מועד, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

11.  למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.

12.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

 

 

 

 

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ | ציוד משרדי | טל'   03-500-55-55 | פקס   03-550-40-99   | המכתש 6 פינת רחוב החורטים 2 אזור תעשיה חולון | ח.פ 511582264
Logate Technologies | בניית אתרים